این بخش برای مقالات عمومی در نظر گرفته شده است و بسته به شرایط زمانی و تاریخی یک مقاله عمومی نشر داده می شود